เลขที่หนังสืออว 660201.1.14/388
วันที่17 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการผ้าโซล่อน 16 เมตร
วันที่ต้องใช้30 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671400


#671400-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000149

จำนวนเงิน : 880

วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090703

จำนวนเงิน : 880.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มิ.ย. 2567

0117-1106