เลขที่หนังสืออว 660201.2.25/639
วันที่13 มิ.ย. 2567
หน่วยงานศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม
ชื่องานโครงการRoll Up ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร 1 ชิ้น
วันที่ต้องใช้19 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671401


#671401-1 - Roll Up ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร 1 ชิ้น

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 67096/000182

จำนวนเงิน : 2,140

วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130378

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090983

จำนวนเงิน : 2,140.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2567

010000-130378
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บจ.ดีไซน์งาม

จำนวนเงิน : 2,140

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6710/000020

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9898

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,140

วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2567