เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/1842
วันที่17 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจ้างเหมาทำกุญแจรถ จำนวน 16 ดอก
วันที่ต้องใช้19 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671404


#671404-1 - จ้างเหมาปั๊มกุญแจ 16 ดอก

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000145

จำนวนเงิน : 1,650.00

วันที่ของรายงานฯ : 19 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090700

จำนวนเงิน : 1,650.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มิ.ย. 2567

0119-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 1,650.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 14

วันที่ส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000225

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มิ.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8930

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,650

วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ค. 2567