เลขที่หนังสืออว 660201.2.10/673
วันที่20 มิ.ย. 2567
หน่วยงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่องานโครงการกิจกรรมจ้างเหมาจัดทำหม้อต้มและระบบกรอง
วันที่ต้องใช้30 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบอภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671409


#671409-1 - กิจกรรมจ้างเหมาจัดทำหม้อต้มและระบบกรอง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000116

จำนวนเงิน : 30,000

วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1103

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090854

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มิ.ย. 2567

010026-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายสุชาติ จันทะหุม

จำนวนเงิน : 30,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000034

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9592

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000

วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ค. 2567