เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/2859
วันที่19 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการโปรดดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ นายไชยันต์ วงษ์เบาะ (21 มิ.ย.67-30 ก.ย.67) จำนวนเงิน 30,000 บาท
วันที่ต้องใช้30 ก.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671411


#671411-1 - จ้างปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงอาคารและถนน นายไชยันต์ วงษ์เบาะ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000176

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 21 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130287

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090858

จำนวนเงิน : 30,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มิ.ย. 2567

010000-130287
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายไชยันต์ วงษ์เบาะ

จำนวนเงิน : 30,000.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ :

งวดที่1/3 ส่งมอบ20กค67
งวด2/3
งวด3/3
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

งวดที่1/3 01RE6710/000141 ลว 22กค67
งวด2/3
งวด3/3