เลขที่หนังสืออว 660201.1.4/718
วันที่20 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองยุทธศาสตร์
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 8 รายการ
วันที่ต้องใช้21 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบนันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671414


#671414-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000181

จำนวนเงิน : 6,100

วันที่ของรายงานฯ : 21 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090876

จำนวนเงิน : 6,100.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มิ.ย. 2567

010600-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 6,100

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000237

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2567