เลขที่หนังสืออว 660201.1.9/1162
วันที่19 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองกฎหมาย
ชื่องานโครงการค่าจัดทำตรายาง 21 รายการ
วันที่ต้องใช้21 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบนันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671415


#671415-1 - จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 9 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000177

จำนวนเงิน : 9,850

วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090982

จำนวนเงิน : 9,850.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2567

010025-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ป.รุ่งเรืองพาณิชย์

จำนวนเงิน : 9,850

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15

วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000259

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9422

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,850

วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.ค. 2567