เลขที่หนังสืออว 660201.1.8/346
วันที่13 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่องานโครงการLicense โปรแกรม Mandala AI 1 โปรแกรม
วันที่ต้องใช้1 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671417


#671417-1 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการโปรแกรมLicense จำนวน 1 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000157

จำนวนเงิน : 114,000

วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130406

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100654

จำนวนเงิน : 114,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2567

010000-130406