เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/2831
วันที่18 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 86 เครื่อง
วันที่ต้องใช้10 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671418


#671418-1 - จ้างเหมาบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000175

จำนวนเงิน : 95,000

วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130261

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090863

จำนวนเงิน : 95,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มิ.ย. 2567

010000-130261