รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ศธ 0514.1.6/4528โครงการปรับปรุงถนนหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนสีฐานซอย 13 งบประมาณ 1,194,500 บาทกองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
ศธ 0514.1.6/4549จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าหมวดงานไร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีกีฏวิทยากองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
ศธ 0514.1.70/1817จ้างเหมาติดตั้งเดินสายเมนไฟถนนและตู้ควบคุมไฟถนนซอย 2 สีฐาน กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมจารุ ธีระสาร
ศธ 0514.12/5483ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักหอสมุดจารุ ธีระสาร
ศธ 0514.1.6/5051จ้างเหมาติดตั้งสายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างกองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
ศธ 0514.1.6/5050จ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำดันกระทง บริเวณบึงสีฐานกองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
ศธ 0514.1.13/166ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดจ้าปรับปรุงศาลาธรรมสถานเจ้าพ่อมอดินแดง ระยะที่ 2ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จารุ ธีระสาร
ศธ 0514.1.6/4651โครงการปรับปรุงถนนสีฐานถึงวงเวียนสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นกองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
ศธ 0514.1.6/5499จ้างปรับปรุงห้องพักนักกีฬาและกรรมการ ใต้อัฒจันทร์ สนามกีฬากลางกองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
มข 0301.4.3/332ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง อาารเรียนและปฎิบัติการ 35 ปีโรงเรียนสาธิตมอดินแดงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)จารุ ธีระสาร
มข 0201.1.16/214ปรับปรุงรั้วลานเก็บวัสดุสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งเดิมกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมจารุ ธีระสาร
มข 0201.1.16/263จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลง ขนาด 250 KVAกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมจารุ ธีระสาร
มข 0201.1.16/332จัดหาพัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมจารุ ธีระสาร
มข 0201.1.16/332แจ้งจัดหาพัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เป็นเงินทั้งสิ้น 1,194,083.58 บาท)กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมจารุ ธีระสาร
มข 0201.1.5.1/600โครงการกั้นห้องทำงาน ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นกองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
ที่ มข 0201.1.5/861โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกระจกและกระจกหน้าต่าง ชั้น 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากรกองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
ศธ 0514.1.6/5169ก่อสร้างลานเชื่อมอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์และถนนฝั่งสนามรักบี้กองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
มข 0201.1.16/549ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าโรงเพาะชำ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมจารุ ธีระสาร
มข 0201.1.16/523ดูแลรักษาสวนป่าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมจารุ ธีระสาร
มข 0201.2.20/63ก่อสร้างแท่นอนุสาวรีย์และปรับภูมิทัศน์สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนจารุ ธีระสาร