รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อว 660201.1.8/399Licrnse โปรแกรม THE Datapoints & SDGID 1 โปรแกรมกองพัฒนาคุณภาพการศึกษามยุรี โรชาท์
อว 660201.2.11/511จัดซื้อวัสดุ 5 รายการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือพันธกร อุตรนคร
อว 660201.2.11/484ฟิวส์ 40 A 600 V. 7 อันศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือพันธกร อุตรนคร
อว 660201.1.15/760ซ่อมเครื่องปรับอากาศกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยพันธกร อุตรนคร
อว 66021.1.11/1104จัดซื้อวัสดุ 7 รายการกองการต่างประเทศอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.1.2/4961.ขาแขวนทีวี 2 อัน 2.เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 1 ตัวกองบริหารงานกลางอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.3.1/6392รถเข็นวัสดุ 1 คันกองทรัพยากรบุคคลอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.2.6/959ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660203/1342โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2567 จังหวัดชลบุรีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอารยา จินกสิกิจ
อว 660201.1.15/651โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดที่ชำรุดเสื่อมสภาพกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมยุรี โรชาท์
อว 660201.2.24/562ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.16/2018ถุงคลุมรองเท้า 140 คู่กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.5/3002แบตเตอรี่ 1 ตัวกองอาคารและสถานที่วิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.13/11801.ยางอะไหล่ที่รีดน้ำสนามเทนนิส 2.ตาข่ายเทนนิส ไนล่อน เส้นใหญ่ หนาพิเศษ 3.ตาข่ายเทนนิส ไนล่อน หุ้มหนัง กองการกีฬาสว่าง รัฐวร
อว 660201.2.1/857ค่าจ้างเหมาขนย้ายผลงานไป-กลับ 1 งานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสว่าง รัฐวร
อว 660201.1.9/1243ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องกองกฎหมายชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.2.25/6901.ค่าสอบเทียบเครื่องมือ 1 เครื่อง 2.Onsite Service 1 วันศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรมชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.2.25/684ค่าสอบเทียบเครื่องมือห้อง Laboratory 1 งานศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรมพันธกร อุตรนคร
อว 660201.1.5/3001ซ่อมรถทะเบียน นข 492 ขอนแก่นกองอาคารและสถานที่นันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.5/3006จัดซื้อวัสดุ 6 รายการกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร