รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อว 660201.1.5/3168จัดซื้อวัสดุ 11 รายการกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.5/3167ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1 งานกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.6.1/2074ค่่าเช่าระบบถ่ายทำ VDO ระบบถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.6.1/2075ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่นกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.6.1/2073ค่าเช่าระบบเครื่องเสียง ลำโพงและระบบโสตทัศน์อุปกรณ์กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.16/2185จ้างเหมาต่อเติมห้องปฏิบัติการสำหรับซ่อมแซมและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมจารุ ธีระสาร
อว 660201.1.6.1/2125ค่าจ้างเหมาการแสดงงานพิธีไหว้ครู 1 งานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 66021.1.16/2164จัดซื้อวัสดุ 3 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
อว 660201.1.16/2163จัดซื้อวัสดุ 5 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
อว 660201.1.13/11301.ปั๊มเครื่องประจำสระว่ายน้ำ 5 เครื่อง 2.ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อและชุดผลิตครอลีน 1 งานกองการกีฬามยุรี โรชาท์
อว 660201.1.2.1/8088จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินกองคลังวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.13/1306จ้างปฏิบัติงานด้านการฝึกร่างกายนักกีฬา โครงการ KKU Volleyball Academyกองการกีฬาวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.15/787ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยพันธกร อุตรนคร
อว 660201.1.5/3071จัดซื้อวัสดุ 7 รายการกองอาคารและสถานที่นันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.5/3091จ้างเหมาซ่อมแซมธงประจำคณะ ขนาดใหญ่ 24 ผืนกองอาคารและสถานที่นันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.5/3079ซ่อมรถทะเบียน ผน 3198กองอาคารและสถานที่นันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.5/3110หลอด LED T6 G5 ALU 160 หลอดกองอาคารและสถานที่นันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.11/1166จัดซื้อวัสดุ 7 รายการกองการต่างประเทศนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.1.2/500TONER 5 รายการกองบริหารงานกลางนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.18/20ตรายาง 5 รายการฝ่ายวิจัยวิจิตรา แก่นเชียงสา