รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อว 660201.1.1.2/507จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ประจำหน่วยประสานงานกรุงเทพมหานครกองบริหารงานกลางนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.6/2101แผ่นป้ายอะคริลิคติดข้อความสติ๊กเกอร์ 1 งานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.13/1288จัดซื้อวัสดุ 5 รายการกองการกีฬาอารยา จินกสิกิจ
อว 660102.1/300ค่าจัดซื้อต้นเทียนพรรษา 9 คู่สภาพนักงานอารยา จินกสิกิจ
อว 660102.1/301ค่าจ้างเหมารถบัส 2 ชั้น รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 วันสภาพนักงานอารยา จินกสิกิจ
อว 660201.1.8/403ค่าชเ่าห้องประชุม/อบรม/สัมมนา 2 วันกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาอารยา จินกสิกิจ
อว 660210.1.11/1201ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ พิธ๊เปิด-ปิด งาน Inter Day กองการต่างประเทศอารยา จินกสิกิจ
อว 660201.1.16/2206จ้างเหมารถเครน 25 ตัน จำนวน 4 วันกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.12/480ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดี รัชกาลที่ 10 นสพ.อีสานขอนแก่นนิวส์กองสื่อสารองค์กรวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.2.24/621จัดซื้อวัสดุ 10 รายการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.5/32271.ธงชาติไทย 48 ผืน 2.ธงตราสัญลักษณ์ 24 ผืน กองอาคารและสถานที่นันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.1.2/504ซ่อมรถทะเบียน นข 6011กองบริหารงานกลางนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.11/1216ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าม่านบังแสง 11 ชุดกองการต่างประเทศนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.2.24/626จัดซื้อวัสดุ 46 รายการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 66021.1.13/1285ย้ายเครื่องทำร้ำร้อน-เย็น แบบ 2 หัวก๊อก กองการกีฬานันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.1.2/508เพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการพื้นที่แปลงผักพอเพียงอาคารสิริคุณากรกองบริหารงานกลางชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.5/3226พิมพ์แบบโครงการก่อสร้าง ขนาด A2 กองอาคารและสถานที่ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.6/2143ม่านม้วนแบบ sun screen 1 งานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.16/2194น้พมันแก๊สโซฮอล์ 91 218 ลิตรกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.6/2100เปลี่ยนชุดคอลโทรลควบคุมเปิดปิดประตูกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง