รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อว 660101.11/46จัดซื้อวัสดุ 8 รายการฝ่ายทรัพยากรบุคคลนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.7/276จัดซื้อวัสดุ 10 รายการกองตรวจสอบภายในนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201/612จัดซื้อวัสดุ 23 รายการสำนักงานอธิการบดีนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.2.3/3600ไฟแหวนตั้งพื้น LED ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์นันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.13/1368ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย 14 รายการกองการกีฬาพันธกร อุตรนคร
อว 660201.2.11/545จัดซื้อวัสดุ 5 รายการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือพันธกร อุตรนคร
อว 660201.2.11/556ซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศห้องเก็บอาหารและวัสดุรองนอน 2 ชุดศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือพันธกร อุตรนคร
อว 660201.2.11/536Contact plate 300 คู่ 1 กล่องศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือพันธกร อุตรนคร
อว 660201.2.11/5461250 Comply Steam Indicator 1 กล่องศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือพันธกร อุตรนคร
อว 660201.2.1/994ค่าจ้างเหมาระบบแสงสีเสียงเพิ่มเติมวันซ้อมใหญ่และวันแสดงจริงการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสว่าง รัฐวร
อว 660201.1.13/1337ชุดนักกีฬา 13 ตัวกองการกีฬาสว่าง รัฐวร
อว 660201.1.6.2/2231จัดซื้อวัสดุ 26 รายการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.1.2/529รีฟิลสเปรย์ปรับอากาศ 2 รายการกองบริหารงานกลางชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660101.19/12จัดซื้อวัสดุ 5 รายการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.12/491ซ่อมรถ 1 คันกองสื่อสารองค์กรชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.1/530ระบบประตูอัตโนมัติ 1 ชุดกองบริหารงานกลางอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.2.10/849จัดซื้อวัสดุ 12 รายการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.1.2/526ติดตั้งฟิล์มกรองแสง กองบริหารงานกลางอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.16/2317จัดซื้อวัสดุ 25 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.16/2313HDD WESTERN 5 ลูกกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์